Chatová Linka Diabasis

Dáváte přednost kontaktu v reálném čase?

Chatová "Linka Diabasis" je Vám k dispozici každé pondělí a každý čtvrtek od 19.00 - 21.30, od 1.5.2024 potom v čase od 18.00 - 20.30.

https://iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/

Můžete se na nás obracet s tématy transpersonálních zážitků, spirituality, změněných stavů vědomí, ale také s tématy existenciálními, tématy smrti, umírání a truchlení

ETICKÝ KODEX krizového interventa chatové Linky Diabasis

E-linka důvěry je bezplatná služba, analogická telefonické krizové intervenci - je realizována specifickou formou chatu pouze zde na adrese elinka.internetporadna.cz.

E-linka důvěry umožňuje poskytovat prostřednictvím Internetu bezprostřední kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.

Tuto službu poskytuje zapsaný spolek InternetPoradna.cz ve spolupráci s jednotlivými linkami důvěry. Odbornou pomoc poskytují a odborně garantují vybraní a k tomu vyškolení pracovníci linky důvěry z místa svého pracoviště na těchto webových stránkách elinka.internetporadna.cz.

Pracovníci linky důvěry mají ve vztahu ke klientům e-linky důvěry stejné povinnosti a morální závazky jako ke klientům, kteří je osloví telefonicky či e-mailem:

Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.

Klient v systému E-linka důvěry vystupuje anonymně pod zvolenou přezdívkou a heslem. Rozhovor mezi ním a pracovníkem linky důvěry je pro možnost opakovaného připomenutí si rozhovoru klientem zaznamenán - přístup k němu má však pouze klient sám, linka důvěry, která s ním rozhovor vedla, a jako administrátor www stránek nezbytně i operátor InternetPoradny.cz

Povinností pracovníka linky důvěry a operátora InternetPoradny.cz je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry a z.s. InternetPoradna.cz nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyjádření a se souhlasem klienta.

Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emociálních, náboženských aj. potřeb či přání. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány ČAPLD, jejíchž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.

Pomoc na E-linka důvěry je dosažitelná v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince a v systému E-linka důvěry.

Pravidla chatu Linky Diabasis

Emailové poradenství: help@diabasis.cz – odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Práva klientů:

● právo vyjadřovat svobodně své postoje, přání, názory

● právo zůstat v anonymitě

● právo využít službu opakovaně

● právo na podání stížnosti

Povinnosti klientů:

● respektovat pravidla chatu linky Diabasis

● respektovat týmovost pracoviště (tj. není stanovený jeden klíčový pracovník pro jednoho klienta)

● pro cizince: zajistit si tlumočníka v případě komunikačních bariér.

Kritéria pro odmítnutí klienta, kontraindikace:

● akutní intoxikace, která znemožňuje vedení hovoru s klientem

● taková akutní fáze psychotického onemocnění či psychického stavu, které znemožňuje vedení hovoru s klientem

● verbální agrese, vulgarita

● cizinci, kteří nehovoří česky či slovensky a nezajistí si tlumočníka

● naplnění kapacity pracoviště (tzn. v danou chvíli probíhá chatový hovor s jiným klientem)

● klientovo porušení jeho individuální dohody o omezeném kontaktu (délka trvání kontaktu)

● Linka Diabasis neposkytuje psychologickou diagnostiku či terapii prostřednictvím chatu.